miercuri, 30 noiembrie 2011

"1 Decembrie Ziua Națională a României


Semnificații istorice: La 1 decembrie 1918, Adunarea Națională de la Alba Iulia, constituită din 1228 delegați, și sprijinită de peste 100.000 de persoane adunate la eveniment din toate colțurile Ardealului și Banatului, a adoptat o Rezoluțiune care consfințește unirea tuturor românilor din Transilvania și întreg Banatul (cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre) cu România.

Ziua de 1 decembrie 1918 marchează bilanțul luptei românilor pentru întregire statală, care vine să încununeze precedentele acțiuni ale fraților din Basarabia (27 martie 1918) și Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918). Poporul român a valorificat conjunctura internațională creată în urma Primului Război Mondial și a știut să se afirme în contextul mișcării de eliberare a popoarelor și al victoriei principiului naționalităților în Europa.

Rezoluția votată de Marea Adunare Națională, proclama:

-Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare.
-Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.
-Egală îndreptățire și deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din Stat.
-Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieții publice. Votul obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional, pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, județe ori parlament.
Desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor omenești.
-Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăților, în special a proprietăților mari. În baza acestei conscrieri, desființând fidei-comisele și în temeiul dreptului de a micșora după trebuință latifundiile, i se va face posibil țăranului să-și creeze o proprietate (arător, pășune, pădure) cel puțin atât cât o să poată munci el și familia lui. Principiul conducător al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte, potențarea producțiunii.
Muncitorimei industriale i se asigură aceleași drepturi și avantagii, care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus.


Legea Unirii a fost ratificată prin Decretul-Lege No. 3631 din 11 decembrie 1918 de către regele Ferdinand I și votată de Adunarea Deputaților în ședința din 29 decembrie 1919, în unanimitate.


Granițele definitive vor fi stabilite abia în 1920.Rezoluția Unirii e citită de Vasile Goldiș la Alba Iulia, 1 decembrie 1918: „Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre.”"

Text preluat din Wikipedia, enciclopedia liberă

marți, 29 noiembrie 2011

Membrii SCMD, filiala Slobozia, sunt convocati joi 01.12.2011, ora 9.30 in Piata Revolutiei din Slobozia pentru a participa la festivitatile preilejuite de sarbatorirea zilei nationale a Romaniei.
TRIBUNALUL IALOMITA-SOLUTII DE ADMITERE A CERERILOR DE ANULARE A DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR LA TERMENUL DIN 28.11.2011

Tribunalul Ialomita, la termenul din 28.11.2011 a admis cererile de anulare a deciziilor de recalculare a pensiilor emise ca urmare a aplicarii Legii nr. 119/2010 in inca 3 din cauzele aflate pe rolul acestei instante, in care Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate este reprezentantul legal a 17 reclamanti in pasul 1a.
Dupa comunicare, sentintele vor putea fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti.
Prezentam mai jos situatia cu reclamantii din aceste cauze.
Precizam ca pana la data de 29.11.2011, din cele 15 cauze aflate pe rolul Tribunalului Ialomita, s-au solutionat 14, in care sunt 94 de reclamanti in pasul 1a(initial au fost 96, ulterior doi au fost scosi din cauze) si 92 de reclamanti in pasul 1b.

Dosarul nr. 2076/98/2011, pe pasul 1b, reclamant Militaru Iulian, are termen la data de 12.12.2011.

Dosar nr. 888/98/2011(pasul 1a):
1. Dinca Mihai
2. Paduraru Silviu

Dosar nr. 923/98/2011(pasul 1a):
1. Nita Gheorghe Adrian
2. Stoichici Liviu
3. Necoara Ilie
4. Dobrigeanu Marin
5. Toma Stelian
6. Banica Radu Mihail
7. Danuta Costica
8. Popescu Dumitru
9. Moise Gheorghe
10. Saghin Dumitru
11. Chiru Marian Danut
12. Stanica Dumitru
13. Barlea Gheorghe
14. Asofie Octavian

Dosar nr. 1071/98/2011(pasul 1a):
1. David Costache

Compartimentul juridic al Filialei Slobozia a SCMD

miercuri, 23 noiembrie 2011

INFORMARE din 23 noiembrie 2011

1. In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 22.11.2011, au fost publicate trei decizii ale Curtii Constitutionale a Romaniei prin care se respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 119/2010 sau a unor articole din aceasta.
Cei interesati pot gasi Deciziile CCR nr. 1.268/27.09.2011, nr. 1.270/27.09.2011 si nr. 1.283/29.09.2011 accesand htt://www.monitoruloficial.ro-e-monitor sau www.leges.ro.

2. In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 22.11.2011, a fost publicata OUG. 98/16.11.2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat. Modificarile vizeaza includerea caselor de pensii sectoriale din subordinea MApN, MAI si SRI in cadrul institutiilor de evidenta, asa cum sunt definite de L. 411/2004, si obligativitatea cadrelor militare in activitate, soldatilor si gradatilor voluntari si politistilor, a caror identitate nu este clasificata , de a adera la un fond de pensii privat.

3. In conformitate cu prevederile OG. 8/2011, pana la 31.12.2011, veteranii de razboi si vaduvele de razboi, pensionarii din sistemul public de pensii, precum si pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale urmeaza sa intre in posesia legitimatiei de transport tip card. Pentru documentare, atasam textul ordonantei si extras din Legea 147/2000.
OG. 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 31 ianuarie 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Dupa articolul 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 28 iulie 2000, cu modificarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1^1
(1) Pentru a putea beneficia de facilitatile prevazute la art. 1, fiecarui pensionar i se va elibera o legitimatie de transport tip card, personalizata cu numele si codul numeric personal ale fiecarui beneficiar.
(2) Cardul are valabilitatea de un an si va stoca in memorie numarul de calatorii la care are dreptul beneficiarul, numarul de calatorii efectuate si contravaloarea acestora.
(3) Cardul se reinnoieste anual, cu conditia predarii catre emitent a celui detinut."

Art. II
Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 16, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) cate 12 calatorii gratuite, dus-intors, sau 24 de calatorii simple, in cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferata, la tren de orice rang, pentru marii mutilati, pentru invalizii de razboi, precum si pentru veteranii de razboi decorati cu ordine si medalii de razboi.
Veteranii de razboi decorati cu Medalia ŤCrucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941—1945ť, cei nedecorati, precum si vaduvele de razboi au dreptul, in cursul unui an calendaristic, la 6 calatorii interne gratuite, dusintors, sau la 12 calatorii simple pe calea ferata, la tren de orice rang. Generalii si ofiterii calatoresc la clasa I, iar ceilalti veterani de razboi, decorati cu Medalia ŤCrucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941—1945ť, cei nedecorati, precum si vaduvele de razboi, la clasa a II-a.
Veteranii de razboi si vaduvele de razboi care locuiesc in mediul rural au dreptul, in cursul unui an calendaristic, la 12 calatorii interne, dus-intors, gratuite, pe mijloacele de transport auto, daca nu exista posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata, sau la 12 calatorii interne gratuite, dus-intors, pe caile fluviale, la alegere.
In cadrul numarului de calatorii stabilit pentru titulari, acestia le pot folosi si pentru insotitori. Legitimatiile de transport tip card pot fi utilizate si de catre sotul/sotia sau alte persoane mandatate de titulari sa le reprezinte interesele, pe baza de procura autentificata, nefiind necesara prezenta titularului la efectuarea calatoriei.
Insotitorii marilor mutilati si ai invalizilor de gradul I beneficiaza de aceleasi drepturi de transport gratuit si la aceeasi clasa ca si titularii drepturilor ai caror insotitori sunt."

2. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 16^1
Pentru a putea beneficia de facilitatile prevazute la art. 16 lit. a) veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, sotului supravietuitor al veteranului de razboi, care nu s-a recasatorit, insotitorilor marilor mutilati si ai invalizilor de razboi de gradul I li se vor elibera legitimatii de transport tip card, personalizate cu numele si codul numeric personal ale fiecarui beneficiar. Modul de utilizare, modelul, precum si datele ce vor fi inscrise in legitimatiile de calatorie tip card vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
Cardul are valabilitatea de un an si va stoca in memorie numarul de calatorii la care are dreptul beneficiarul, numarul de calatorii efectuate si contravaloarea acestora. Cardul se reinnoieste anual cu conditia predarii catre emitent a celui detinut."

3. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor determinate de aplicarea acestei legi, fondurile necesare se vor suporta de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau de la bugetele locale, in limita sumelor aprobate anual Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale ori locale.
Calatoria pe calea ferata se efectueaza pe baza de legitimatii de transport tip card puse la dispozitie de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, la cererea asociatiilor veteranilor de razboi legal constituite. Achitarea costurilor de calatorie pe calea ferata, caile fluviale si auto judetene, pe baza legitimatiilor de transport tip card, se face de catre Ministerul Finantelor Publice direct Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, iar costul biletelor pe mijloacele de calatorie in comun din municipii si orase se suporta de catre consiliile judetene si locale. Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si operatorii economici din domeniile respective de activitate vor lua fiecare masurile necesare ce le revin pentru aplicarea prezentei legi."

Art. III
Litera e) a articolului 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) transportul public de calatori in interiorul unei localitati pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii, precum si cu metroul;".

Art. IV
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 34^2 se introduce un nou articol, articolul 34^3, cu urmatorul cuprins:
"Art. 34^3
(1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean sau interjudetean se efectueaza numai cu autobuze interurbane si autocare dotate cu aparat de marcat electronic fiscal si cititor de carduri cu posibilitate de a transmite date on-line.
(2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa indeplineasca toate conditiile si functiile prevazute de legislatia in vigoare si vor fi utilizate la eliberarea de legitimatii de calatorie.
(3) Persoanele care, conform legii, beneficiaza de facilitati la transportul rutier in trafic national au obligatia de a utiliza legitimatie de transport tip card atat la urcarea, cat si la coborarea acestora in/din autovehicul.
(4) Modul de utilizare, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca aparatele de marcat electronice fiscale si cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
(5) Conducatorii auto au dreptul si obligatia de a verifica, la urcarea in autovehicul, daca utilizatorul legitimatiei de transport tip card este si beneficiarul acesteia."

2. La articolul 58, dupa litera s) se introduce o noua litera, litera s^1), cu urmatorul cuprins:
"s^1) utilizarea legitimatiilor de transport tip card de catre alte persoane decat de cele indreptatite si in alte conditii decat cele recunoscute de lege;".

3. La articolul 59 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) de la 500 lei la 1.000 lei, fapta prevazuta la art. 58 lit. l) si s^1);".

Art. V
Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 2.403/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 12 ianuarie 2005, se vor modifica in mod corespunzator, pana la data de 31 decembrie 2011.

Art. VI
(1) Beneficiarii legitimatiilor de transport tip card au obligatia ca in cazul pierderii sau furtului acestora sa anunte emitentul in termen de cel mult 10 zile de la producerea evenimentului.
(2) In cazul utilizarii legitimatiei de transport tip card de catre alte persoane decat cele indreptatite si in alte conditii decat cele recunoscute de lege, beneficiarul isi pierde dreptul de a mai folosi cardul pana la expirare.

Art. VII
(1) Operatorii de transport care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate in trafic national au obligatia sa doteze autovehiculele cu care executa aceste transporturi cu aparat de marcat electronic fiscal si cititor de carduri, pana la data de 31 decembrie 2011.
(2) Pentru transportul feroviar si naval de calatori, operatorii de transport se vor dota cu aparate de marcat electronice fiscale si cititor de carduri cu posibilitate de a transmite date on-line, amplasate in punctele de vanzare a biletelor de calatori.
(3) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale vor intreprinde masurile necesare pentru ca, pana la data de 31 decembrie 2011, veteranii de razboi si vaduvele de razboi, pensionarii din sistemul public de pensii, precum si pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale sa intre in posesia legitimatiei de transport tip card, personalizata cu numele si codul numeric personal ale fiecarui beneficiar.

Art. VIII
(1) Producerea legitimatiilor de transport tip card se realizeaza de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" — S.A.
(2) Personalizarea legitimatiilor de transport tip card se realizeaza de catre Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, structura componenta a Ministerului Administratiei si Internelor.
(3) Echipamentele si aplicatiile de personalizare necesare potrivit alin. (2), precum si serviciile pentru functionarea neintrerupta a acestora se asigura de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" — S.A.


Extras din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile ulterioare
"Art. 1. - (1) Pensionarii din sistemul public de pensii, precum si pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale beneficiaza anual de un total de 6 calatorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru calatoriile pe calea ferata cu trenuri de persoane ori accelerate fara regim de rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de calatori clasa a II-a, la transportul intern in comun, intre localitati.
(2) Calatoriile simple pentru pensionari, cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru trenuri de persoane ori accelerate fara regim de rezervare clasa a II-a sau pentru mijloace de transport intern, auto ori naval, vor fi asigurate atat de unitatile cu capital de stat, cat si de societatile comerciale cu capital privat.
(3) De facilitatea prevazuta la alin. (1) nu beneficiaza pensionarii care au dreptul la calatorii gratuite, stabilite in baza altor prevederi legale."

Compartimentul juridic al Filialei Slobozia a S.C.M.D

luni, 21 noiembrie 2011

COMUNICAT IMPORTANT
PENTRU TOTI MEMBRI DE SINDICAT AI FILIALEI SCMD SLOBOZIA


In data de 14.12.2011 va avea loc SEDINTA ADUNARII GENERALE ORDINARE (anuale) a Filialei Slobozia ( art. 32 alin. 2 ; art.33 alin .1 si 2 din ROF .)
Locatia si ora de incepere (de principiu 16.30) vor fi comunicate in timp util .

Punctul 1
ORDINEA DE ZI A SEDINTEI
1. Raportul de activitate al compartimentului juridic;
1.1 situatia si stadiul juridic al dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata ;
1.2 acceptul continuarii demersurilor juridice pentru membrii reprezentati in instante.
2.Raportul de activitate al compartimentului secretariat-planul principalelor activitati si actiuni pentru anul 2012;
3.Raportul de activitate al compartimentului financiar contabil-aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012;
4.Raportul de activitate al compartimentului organizare si manifestari publice -prezenta media si participari la actiunile organizate de SCMD
5.Propuneri privind completarea componentei compartimentelor ( juridic,organizare , finaciar ).
6.Discutii pe marginea materialelor prezenate;
7.DIVERSE.

Colegii de sindicat care au propuneri pentru completarea ordinei de zi, sunt rugati sa le prezinte in scris la sediul filialei (sau pe e-mail), pentru a fi inregistrate si prezentate AGF ANUALE, pana la data de 12.12.2011

Punctul 2

In situatia in care nu se realizeaza cvorumul necesar pentru SEDINTA ADUNARII GENERALE ANUALE a Filialei Slobozia , aceasta va fi reconvocata pentru aceeasi data cu ORDINEA DE ZI de la punctul 1, hotararile urmand a fi luate cu majoritatea simpla a celor prezenti (art. 32 alin . 3 ROF). Din acest considerent, rugam colegii sa participe intr-un numar cat mai mare, hotararile adoptate urmand a afecta pe toti membrii filialei, nu doar pe cei prezenti la sedinta.

-Rugam si pe acesta cale colegii, ca informatia privitoare la SEDINTA ADUNARII GENERALE ANUALE sa fie diseminata catre totii membrii filialei.

DEPUNEREA COTIZATIEI PENTRU ANUL 2012 :
CONT BRD RO41BRDE441SV79262374410

BIROUL OPERATIV AL SCMD FILIALA SLOBOZIA

duminică, 20 noiembrie 2011

TRIBUNALUL IALOMITA-SOLUTII DE ADMITERE A CERERILOR DE ANULARE A DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR LA TERMENUL DIN 15.11.2011

Tribunalul Ialomita, la termenul din 15.11.2011 a admis cererile de anulare a deciziilor de recalculare a pensiilor emise ca urmare a aplicarii Legii nr. 119/2010 in inca 6 din cauzele aflate pe rolul acestei instante, in care Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate este reprezentantul legal a 76 reclamanti, din care 30 in pasul 1a si 46 in pasul 1b. Doua cauze sunt pe pasul 1a, doua cauze sunt pe pasul 1b si doua cauze sunt conexate (1a la o cauza 1b).
Dupa comunicare, sentintele vor putea fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti.
Prezentam mai jos situatia cu reclamantii din aceste cauze:

Dosar nr. 890/98/2011(pasul 1a):
1. Stanciu Marian
2. Vaduvoiu Sorin
3. Radu Gheorghe
4. Nitu Gabi
5. Nitu Lucia-Daniela
6. Boteanu Ion
7. Paun Florentina
8. Mihaila Stefan
9. Grigore Anica
10. Nastase Nicolae
11. Hogea Vasile
12. Apostu Lucian
13. Mihaila Mircea
14. Calin Mandica
15. Magercu Ghiocel
16. Preda Aurelian
17. Popescu Florin
18. Merza Anton
19. Pascu Ionel
20. Pascu Augustina
21. Bercea Gheorghe
22. Bolocan Ion
23. Bolocan Costela
24. Mihalcea Andronita
25. Radulescu Iulian
26. Galatanu Vasile
27. Grecu Stelica
28. Caras Dinu

Dosar nr. 1019/98/2011(pasul 1a):
1. Oprisan Spirache

Dosar nr. 1772/98/2011(pasul 1b) conexat cu dosar nr. 1033/98/2011 (pasul 1a):
1. Dospina Cristian-reclamant si in dos. 1033/98/2011
2. Lesnic Costel
3. Bratu Tudorel
4. Calinoiu Gheorghe
5. Craciunescu Dumitru
6. Antone Iulian
7. Salceanu Petre
8. Lazar Dumitru
9. Chiru Marian Danut
10. Tanase Viorel
11. Drogeanu Nicolae
12. Negru Stefan
13. Moise Gheorghe
14. Barlea Gheorghe
15. Asofie Octavian
16. Radu Stefan
17. Stoichici Liviu
18. Iancu Mirea
19. Nicolae Nicolae
20. Petrescu Claudian
21. Huzuna Dumitru
22. Dumitrascu Danut
23. Filip Sorin Gelu
24. Berbec Ion
25. Popescu Dumitru
26. Teodor Ionel
27. Vlad Alexandru
28. Girbacea Ion
29. Lupean Mihai
30. David Gheorghe
31. Axinte Marian
32. Moraru Ion
33. Fierbinteanu Marian
34. David Costache
35. Drobota Enache
36. Popescu Tudor
37. Necoara Ilie
38. Dobrigeanu Marin
39. Toma Stelian
40. Danuta Costica
41. Stanica Dumitru
42. Banica Radu Mihail
43. Geana Emanoil Victor
44. Riciu Gabriel

Dosar nr. 2012/98/2011(pasul 1b):
1. Nica Mihai

Dosar nr. 2075/98/2011(pasul 1b):1. Sachin Dumitru


Compartimentul juridic al Filialei Slobozia a SCMD

joi, 10 noiembrie 2011

TRIBUNALUL IALOMITA-SOLUTII DE ADMITERE A CERERILOR DE ANULARE A DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR

Tribunalul Ialomita, la termenul din 26.10.2011, a amanat pronuntarea la 02.11.2011 cand a admis cererile de anulare a deciziilor de recalculare a pensiilor emise ca urmare a aplicarii Legii nr. 119/2010 in 5 din cele 15 cauze aflate initial pe rolul acestei instante, in care Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate este reprezentantul legal a 93 reclamanti, din care 47 in pasul 1a si 46 in pasul 1b. Doua cauze sunt pe pasul 1a, o cauza este pe pasul 1b si doua cauze sunt conexate (1 b la o cauza 1a).
Dupa comunicare, sentintele vor putea fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti.
Prezentam mai jos situatia cu reclamantii din aceste cauze:

Dosar nr. 849/98/2011(pasul 1a) conexat cu dosar nr. 1912/98/2011(pasul 1b) :

1. Lesnic Costel
2. Bratu Tudorel
3. Bacu Ion – recalamant si in dosar nr. 1912/98/2011
4. Geana Emanoil Victor
5. Calinoiu Gheorghe
6. Craciunescu Dumitru
7. Teodor Ionel
8. Moraru Ion
9. Lupean Mihai
10. Antone Iulian
11. Negru Stefan
12. Riciu Gabriel
13. Salceanu Petre
14. Raita Valeriu – reclamant si in dosar nr. 1912/98/2011
15. David Gheorghe
16. Drogeanu Nicolae
17. Axinte Marian
18. David Costache
19. Filip Sorin Gelu
20. Nicolae Nicolae
21. Nica Mihai
22. Dumitrascu Danut
23. Huzuna Dumitru
24. Fierbinteanu Marian
25. Iancu Mirea
26. Tanase Viorel
27. Vlad Alexandru
28. Girbacea Ion
29. Hozoc Valerica
30. Lazar Dumitru
31. Petrescu Claudian

Dosar nr. 889/98/2011(pasul 1a):

1. Radu Stefan
2. Popescu Tudor


Dosar nr. 922/98/2011(pasul 1a):

1. Nedelcu Policarp
2. Marcu Mirica
3. Popescu Emanuela
4. Calin Gheorghe
5. Dragomir Nicolae
6. Militaru Iulian
7. Tudor Anghel
8. Barsan Nicolae
9. Arpasanu Marin
10. Iovanescu Ilie
11. Neagu Ion
12. Costache Vasile
13. Petcu Gheorghe
14. Puscasu Ion

Dosar nr. 1789/98/2011(pasul 1b):

1. Stanciu Marian
2. Vaduvoiu Sorin
3. Radu Gheorghe
4. Boteanu Ion
5. Paun Florentina
6. Nastase Nicolae
7. Merza Anton
8. Bercea Gheorghe
9. Apostu Lucian
10. Galatanu Vasile
11. Marcu Mirica
12. Radulescu Iulian
13. Pascu Ionel
14. Pascu Augustina
15. Arpasanu Marian
16. Tudor Anghel
17. Hogea Vasile
18. Mihaila Mircea
19. Calin Mandica
20. Popescu Florin
21. Nitu Gabi
22. Nitu Lucia Daniela
23. Bolocan Ion
24. Bolocan Costela
25. Magercu Ghiocel
26. Mihaila Stefan
27. Dinca Mihai
28. Mihalcea Andronita
29. Nedelcu Policarp
30. Dragomir Nicolae Alin
31. Calin Gheorghe
32. Iovanescu Ilie
33. Costache Vasile
34. Grecu Stelica
35. Ivan Ion
36. Barsan Nicolae
37. Caras Dinu
38. Neagu Ion
39. Popescu Emanuela
40. Puscasu Ion
41. Petcu Gheorghe
42. Oprisan Spirache
43. Preda Aurelian
44. Paduraru Silviu

Compartimentul juridic al Filialei Slobozia a SCMD

miercuri, 9 noiembrie 2011

UN RIL CU TRIL

Este vorba despre recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin care se solicita pronuntarea unei decizii in conditiile in care nu exista un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispozitiilor Legii nr. 119/2010.
Titlul ar vrea sa sugereze ca este un RIL cu cantec. Si nu poate fi altfel daca avem in vedere declaratiile si comentariile aparute sau punctele de vedere exprimate ca urmare a numeroaselor neclaritati si suspiciuni generate de procedura si momentul promovarii si de motivele-unele cel putin neconvingatoare-invocate pentru sustinerea orientarii jurisprudentiale pe care Procurorul General, doamna Kovesi, o considera ca fiind “in litera si spiritul legii”.
Textul prin care Procurorul General cere Inaltei Curti de Casatie si Justitie admiterea recursului in interesul legii si pronuntarea unei decizii, incepe astfel:
„În temeiul art. 329 din Codul procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art.I pct.32 din Legea nr. 202/2010, formulez prezentul RECURS ÎN INTERESUL LEGII.
În practica judiciară, nu există un punct de vedere unitar cu privire la „aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 119/2010, raportat la art. 20 alin. (2) din Constituţie, art. 1 din Protocolul nr.1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 14 din Convenţie, referitor la recalcularea pensiilor prevăzute de art.1 din lege".
Urmare sesizării din oficiu, precum şi în considerarea sesizărilor nr. 1719/25 A din 21 aprilie 2011 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Galaţi, nr. 19667 din 6 mai 2011 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Craiova, nr. 1106/35 din 13 mai 2011 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Braşov şi nr. 1318 din 3 mai 2011 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Cluj, transmise prin adresele nr. 5/S.U/2011 din 28 aprilie 2011 şi nr. 7/S.U/2011 din 10 mai 2001 ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, s-a verificat jurisprudenţa la nivelul întregii ţări în problema de drept enunţată anterior, constatându-se următoarele:[...]”
Fragmentul trebuie citit cu atentie. Sunt cateva “curiozitati” si “ciudatenii”.
Faptul ca in textul original pasajul „aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 119/2010, raportat la art. 20 alin. (2) din Constituţie, art. 1 din Protocolul nr.1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 14 din Convenţie, referitor la recalcularea pensiilor prevăzute de art.1 din lege” este scris intre ghilimele si cu caractere diferite de restul frazei, denota importanta acestuia. Numai ca, in mod curios, nu avem nicio explicatie sau trimitere la explicatiile de subsol ale textului din care sa intelegem de ce este intre paranteze. Este o greseala sau este un citat, un text de referinta, o prevedere ? Sau este preluat din textele adreselor nr. 5/S.U/2011 si nr. 7/S.U/2011 ale ICCJ, ori din textul uneia din sesizarile formulate de colegiile de conducere ale celor patru curti de apel la care se face referire in RIL-ul doamnei Kovesi?
Pentru ca, daca este preluat din sesizarile colegiilor de conducere ale curtilor de apel, devine ciudat cum nicio sesizare din cele 4 nu a fost considerata de ICCJ o cerere pentru un recurs in intelesul legii.
RIL-ul a fost formulat in temeiul art. 329 C.pr.civ. care prevede: “Pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre toate instantele judecatoresti, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, colegiile de conducere ale curtilor de apel, precum si Avocatul Poporului au indatorirea sa ceara Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa se pronunte asupra problemelor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecatoresti.”
Conform acestor prevederi, au indatorirea sa ceara RIL:
-procurorul general, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei;
-colegiul de conducere al ICCJ;
-colegiile de conducere ale curtilor de apel;
-Avocatul poporului.
Asa stand lucrurile, care sunt motivele pentru care ICCJ a transmis Procurorului General cele patru sesizari care i-au fost adresate de colegiile de conducere ale Curtilor de Apel Galati, Craiova, Brasov si Cluj? Acest fapt are un temei legal? Care este acesta atat timp cat art. 329 C.pr.civ., in mod evident, nu este?
In ipoteza ca cele patru sesizari sunt expresia indeplinirii indatoririi colegiilor de conducere ale curtilor de apel de a cere RIL, ICCJ -mai precis presedintele sau vicepresedintele acesteia- nu cumva a incalcat prevederile art. 330^6 alin. (3) si (10)? Aceste prevederi sunt extrem de clare:
“(3) Dupa sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele sau, dupa caz, vicepresedintele acesteia va lua masurile necesare pentru desemnarea aleatorie a judecatorilor din cadrul sectiei in a carei competenta intra problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti, precum si a judecatorilor din celelalte sectii ce intra in alcatuirea completului prevazut la alin. 1. “
“(10) Recursul in interesul legii se judeca in cel mult 3 luni de la data sesizarii instantei, iar solutia se adopta cu cel putin doua treimi din numarul judecatorilor completului. Nu se admit abtineri de la vot.”
Curios, nu? Sau ciudat?! Sau ambele, avand in vedere ca -ramanand in aceeasi ipoteza si tinand cont ca sesizarile colegiilor de conducere ale celor patru curti de apel au fost formulate intre 21 aprilie 2011 si 13 mai 2011 si au fost in cunostinta ICCJ, cu certitudine, intre 28 aprilie 2011 si 10 mai 2011, fiecare din ultimile doua putand fi considerate data sesizarii instantei in acceptiunea art. 330^6 alin. (10)- nu s-a respectat termenul de 3 luni prevazut de acest articol si s-a ajuns la o modalitate de cerere care excede prevederilor legale. Adica, cererea pentru RIL este formulata de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, “DIN OFICIU, PRECUM SI IN CONSIDERAREA SESIZARILOR” a patru colegii de conducere ale curtilor de apel, SESIZARI CARE SUNT TOT CERERI PENTRU RIL.
Nicio prevedere din Cartea II, Titlul VI-Recursul in interesul legii din C.pr.civ. nu permite trimiterea sesizarilor/cererilor pentru RIL formulate de colegiilor de conducere ale curtilor de apel catre Procurorul General.
Daca ipoteza este adevarata, devine curios faptul ca Procurorul General-PROCURORUL GENERAL INSUSI !!!-nu a sesizat, in executarea atributiilor pe care le are, cel putin incalcarile prezentate mai sus. Mai mult, nu cred ca doamna Kovesi, in calitate de procurer general, poate fi indiferenta fata de situatia creata: formuleaza o cerere pentru RIL, cerere care poate ascunde incalcari ale prevederilor legale si neindeplinirea obligatiilor de catre cei responsabili cu judecarea RIL-ului. (Nu ma pot abtine sa nu intreb: este cumva ceva asemanator cu ce s-a vrut prin emiterea si aprobarea prin legi a OUG. 1/2011 si OUG. 59/2011 care au ca obiect revizuirea pensiilor recalculate in baza Legii nr. 119/2011 ale carei norme de aplicare, respectiv HG. 735/2010 si HG. 737/2010, au fost suspendate si apoi abrogate pentru ca au creat un adevarat haos in practica judiciara si pe rolul instantelor de judecata, cu zeci de mii de cauze si de pensionari ca reclamanti ?). Cum nu poate fi indiferenta in conditiile in care instantele ar fi putut avea un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispozitiilor Legii nr. 119/2010 inca din luna iulie, cel tarziu august, 2011.
O ciudatenie este si faptul ca doamna Kovesi testeaza vigilenta ICCJ. Afirm ca TESTEAZA vigilenta pentru ca altfel ar trebui sa spun ca este ori greseala, neatentie sau superficialitate, ori poate ceva si mai grav.
Conform prevederilor art. 330^5, “recursul in interesul legii este admisibil numai daca se face dovada ca problemele de drept care formeaza obiectul judecatii au fost solutionate in mod diferit prin hotarari judecatoresti irevocabile, care se anexeaza cererii.” Prin urmare, aplicand cerintele Codului de procedura civila referitoare la continutul cererilor, cererea formulata de Procurorul General ar fi trebuit sa aiba o parte de text care sa precizeze hotararile judecatoresti irevocabile care sunt anexate.
Si cum cererea nu are nici asa ceva si nici alte elemente/date privind anexele impuse de articolul amintit, se naste firesc intrebarea: este admisibil recursul in interesul legii formulat de doamna Kovesi? Raspunsul este de competenta completului care va judeca RIL-ul. Personal, tinand cont de cele 23 de decizii in interesul legii pronuntate in intervalul ianuarie-octombrie 2011, am motive sa cred ca va fi o solutie temeinica. Spun aceasta pentru ca sunt si decizii contrare solutiilor propuse de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie.
Cei interesati pot accesa mpublic.ro/recurs_civil.htm unde vor gasi ca data promovarii recursului in interesul legii in discutie este 13.10.2011, precum si textul integral. Se poate constata si faptul ca, din cele 21 de recursuri in interesul legii promovate in acest an de Procurorul General, au fost solutionate 15, din care 13 admise si 2 respinse.
Anexez la acest material un articol preluat de pe lumeajustitiei.ro, considerandu-l util pentru intelegerea cadrului structural in care exista recursul in interesul legii. Interesante sunt considerentele referitoare la problematica practicii neunitare.

Lt.col.(r) Lesnic Costel, departamentul juridic SCMD filiala Slobozia


Georgiana Iorgulescu, membru al CSM din partea societatii civile, previzioneaza adancirea problemelor de practica unitara din sistemul judiciar

Luni, 7 noiembrie 2011

„In data de 31 octombrie Senatul Romaniei a respins Proiectul de lege privind promovarea practicii unitare. Respingerea are caracter definitiv, Senatul fiind camera decizionala. Propunerea normativa este rezultatul grupului de lucru constituit la Consiliul Superior al Magistraturii in cadrul proiectului Phare „Unificarea jurisprudentei instantelor si parchetelor din Romania”. Motivele care au stat la baza acestei respingeri, cel putin asa cum apar acestea prezentate in Rapotul Comisiei Juridice din Senat, au in vedere modificarile aduse de Legea nr. 202/2010, intitulata Legea Micii Reforme. In considerentele raportului de respingere se considera ca fiind suficiente mecanismele prevazute de acest act normativ in vederea realizarii practicii unitare precum si cele prevazute in noile coduri. Guvernul a propus, de asemenea, respingerea proiectului.
Cu toate acestea, Asociatia Magistratilor din Romania, in solicitarea de reexaminare a proiectului de lege transmisa anterior pronuntarii Plenului, arata ca, nici Legea nr. 202/2010 nici noile coduri de procedura, nu rezolva problematica practicii neunitare, ba din contra, exista riscul transmiterii in derizoriu al acestei institutii, din urmatoarele considerente:
- Titularii dreptului de a solicita recursul in interesul legii sunt extrem de numerosi: 16 colegii de conducere ale curtilor de apel, colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general si avocatul poporului, rezultand un total de 19 entitati
- Nu rezulta de unde vor putea cunoaste deciziile de practica neunitara de pe cuprinsul tarii, curtile de apel ori Avocatul Poporului?
- Cat de eficient va fi acest instrument in conditiile in care, in compunerea completului care urmeata sa solutioneze recursul in interesul legii, intra 21 de judecatori?
- Judecatorul poate sa nu ia in considerare jurisprudenta ICCJ, dupa cum poate sa nu ia in calcul jurisprudenta propriei sectii
- Judecatorul are facultatea si nu obligatia de a solicita hotarari preliminare ICCJ atunci cand este chemat sa dezlege o problema noua de drept ori doreste sa devieze de la jurisprudenta consacrata pana la acel moment
Se pare ca, desi Guvernul reclama inexistenta practicii unitare, mecanismul pe care il propune este greoi si potential ineficace. Guvernul critica felul in care magistratii inteleg conceptul de independenta, in sensul ca solutioneaza dosarele fara sa tina cont de jurisprudenta propriei curti ori cea a ICCJ, dar tot Guvernul propune respingerea proiectului de lege de promovare a practicii unitare pe considerentul ca incalca principiul independentei si impune alinierea la jurisprudenta ICCJ. In schimb proiectul de lege respins de catre Senat continea mecanisme obligatorii pentru magistrati pentru orice insemna o potentiala deviere de la jurisprudenta ICCJ ori a chestiunilor asupra carora ICCJ s-a pronuntat, nu numai in recursuri in interesul legii ori chestiuni prejudiciale ci si in ceea ce priveste deciziile adoptate de catre completele specializate de unificare a practicii judiciare (vezi expunerea de motive a initiatorilor). In aceasta logica rasturnata, desigur, Guvernul, in propunerea sa de respingere, nu a pomenit nimic de Mecanismul de Cooperare si Verificare.
In concluzie, in lipsa unor parghii reale de preintampinare a situatiilor de practica neunitara, intrarea in vigoare a noilor coduri, cu multitudinea de institutii noi, va adanci si mai mult aleatoriul.” - Georgiana IORGULESCU - membru al CSM

marți, 8 noiembrie 2011

Membrii filialei SCMD Slobozia sunt invitati sa participe marti 15.11.2011 la ADUNAREA GENERALA ce va avea loc la CLUBUL TINERETULUI Slobozia începând cu ora 16.30.

Secretar SCMD filiala Slobozia lt.col(r) Dumitru CRACIUNESCU

luni, 7 noiembrie 2011

Tuturor colegilor avand numele Mihai, Misu, Misa,Mihaela, Gabriel, Gabriela, Gabi sau Gavrila, Biroul Operativ al filialei Slobozia le ureaza "LA MULTI ANI!" cu ocazia sarbatoririi zilei onomastice si le doreste ca arhanghelii Mihail si Gavril sa-i intareasca in lupta lor pentru recastigarea drepturilor pierdute.
TERMENELE IN CAUZELE AFLATE PE ROLUL TRIBUNALULUI IALOMITA AVAND CA OBIECT ANULAREA DECIZIILOR DE PENSIE RECALCULATA (pasul 1a) ALE MEMBRILOR FILIALEI SLOBOZIA A S.C.M.D.

ULTIMA ACTUALIZARE: 04.11.2011

Dosar nr. 849/98/2011 conexat cu 1912/98/2011-la T. 26.10.2011 s-a amanat pronuntarea la 02.11.2011
Dosar nr. 889/98/2011- la T. 26.10.2011 s-a amanat pronuntarea la 02.11.2011
Dosar nr. 922/98/2011- la T. 26.10.2011 s-a amanat pronuntarea la 02.11.2011

Dosar nr. 888/98/2011-T. 28.11.2011
Dosar nr. 890/98/2011-T. 15.112011
Dosar nr. 923/98/2011-T. 28.11.2011
Dosar nr. 1019/98/2011-T. 15.11.2011
Dosar nr. 1071/98/2011-T. 28.11.2011

TERMENELE IN CAUZELE AFLATE PE ROLUL TRIBUNALULUI IALOMITA AVAND CA OBIECT ANULAREA DECIZIILOR DE PENSIE RECALCULATA (pasul 1b-dupa expirarea termenului pentru solutionarea contestatiilor) ALE MEMBRILOR FILIALEI SLOBOZIA A S.C.M.D.
ULTIMA ACTUALIZARE: 04.11.2011

Dosar nr. 1789/98/2011- la T. 26.10.2011 s-a amanat pronuntarea la 02.11.2011

Dosar nr. 1772/98/2011 conexat cu 1033/98/2011-T. 15.11.2011
Dosar nr. 2012/98/2011-T. 15.11.2011
Dosar nr. 2075/98/2011-T. 15.11.2011
Dosar nr. 2076/98/2011-T. 28.11.2011

TERMENELE IN CAUZELE AFLATE PE ROLUL TRIBUNALULUI IALOMITA AVAND CA OBIECT MODIFICAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR MEMBRILOR S.C.M.D.-FILIALA SLOBOZIA (pentru gradul militar)

ULTIMA ACTUALIZARE: 04.11.2011

Dosar nr. 3599/98/2011, Riciu Gabriel-T. 28.11.2011
Dosar nr. 3600/98/2011, Chiru Danut-T. 28.11.2011

TERMENELE IN CAUZELE AFLATE PE ROLUL TRIBUNALULUI IALOMITA AVAND CA OBIECT ANULAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR MEMBRILOR S.C.M.D.-FILIALA SLOBOZIA
ULTIMA ACTUALIZARE: 04.11.2011
Dosar nr. 3919/98/2011, Paun Ion Vasile-T. 29.11.2011

Compartimentul juridic al Filialei Slobozia a SCMD